Lawesome

Make law...not war.

 
hej! Behöver hjälp med följande. Min lilla syster fyller snart 18, hon har praktiserat hos vero moda då det ingår i hennes gymnasieprogram, som hon går dvs handels. snart är hennes praktik slut och min lilla syster har skött sig galant, detta har hon fått höra av lärare och personal. Men nu så idag får hon höra av hennes lärare att praktikplatsen säger att dom aldrig vill se henne mer, hon har bara jobbat två dagar sen skolstarten och nu anklagar dem henne för stöld. 1000 kr fattades från kassan och dom drar slutsatsen på en gång att det är praktikanten dvs min lilla syster som har tagit dom. Min syster svär på heder och samvete att det inte var hon, och hon skulle aldrig göra något sånt. Sen diskriminerar dem henne också, dom säger att hon är ohygienisk och att hon inte fixar sig och luktar svett. fast än detta absolut inte stämmer, hon vårdar sitt yttre och har bra utseende, och är inte ohygienisk. Dom har fler praktikanter men dem vill skylla allt på min syster, för att dom vill ha ut henne, samt att dem hotar med att anmäla henne nu, för att hon snart fyller arton. Dom har inga bevis, dom har bara bestämt sig för att det är maria som ligger bakom stölden. Någon av personalen kan ju ha tagit pengarna och gömt dem men att dem bestämt bestämmer sig för att utpeka maria. Vad kan skolan eller vi göra åt detta. så här ska det ju inte gå till, och min syster har ju inte gjort något fel. Kan inte vi anmäla dom?
2011 31 aug, 15:59 i Arbetsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej Kicki,

Frågan är delvis arbetsrättslig, straffrättslig och diskrimineringsrättslig. Jag kommer i detta inlägg att besvara frågan främst utifrån straffrättsligt och diskrimineringsrättslig vinkel. Jag kommer därmed inte beröra huruvida din syster kan behålla praktiken eller liknande (det framgår även att du vill anmäla dem).

För att det ska vara fråga om diskriminering krävs att Vero Modas beteende har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (jmf 4 § Diskrimineringslag (2008:567)). Det framgår inte av din fråga att någon av dessa diskrimineringsgrunder skulle vara tillämpliga. Detsamma gäller trakasserier, även det måste ha samband med de ovan nämnda grunderna. Hur omoraliskt det än är att angripa en människas utseende eller liknande, så kan det därmed inte angripas utifrån ett diskrimineringsrättsligt perspektiv.

Istället föreskrivs dock i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder
mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) att en arbetstagare inte får utsättas för kränkande särbehandling. Med en kränkande särbehandling avses att en arbetstagare flera gånger om blir behandlat på ett negativt sätt eller blir klandrad i negativ mån. Kränkningarna ska riktas mot en enskild arbetstagare, vilket är fallet enligt din fråga. Det är utan tvekan som så att de anklagelserna som har kommit - allt från stöld till hygien - kan få din syster att ställas utanför arbetsplatsens gemenskap. Huruvida din syster är "arbetstagare" är en rent arbetsrättslig/civilrättslig bedömning, vilken jag lämnar därhän. Dock bör begreppet tolkas något vitt, och det faktum att din syster endast är praktikant inte påverka utgångspunkten. Vero Modas beteende är oacceptabelt och respektlöst; det är uppenbart att deras beteende kan få din syster att må dåligt, att känna sig kränkt, att känna sig utstött m.m. Arbetsgivaren själv är skyldig att motverka sådana typer av beteenden i arbetslivet, även om det kommer från denne själv (och inte en annan arbetstagare). Det första du och din syster kan göra är därmed att vända er till Arbetsmiljöverket och förklara problemet och beteendet som Vero Moda har uppvisat.

Den andra aspekten av frågan gäller den straffrättsliga biten. Då du vill anmäla förfarandet tolkar jag det som att du vill göra en polisanmälan.

Det är fråga om ett ärekränkningsbrott kan anses föreligga, dvs. förtal (5:1 BrB) alternativt förolämpning (5:3 BrB). Avgörande för denna bedömning är huruvida arbetsgivaren har gjort beskyllningarna inför tredje man, t ex inför andra anställda eller inför kunder, eller om det har skett direkt till din syster. Om det är sistnämnda fall så är det att bedöma som en förolämpning, och inte förtal. Det finns dock inga större skiljaktigheter mellan de två olika brotten. Enligt 5:1 1st BrB utgör det förtal om man utpekar någon som brottslig eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta en för andras missaktning. Enligt frågan har de anklagat henne för stöld. De har likaså kommenterat hennes hygien och utseende. Detta är normalt saker som gör är ägnade att göra så att man känner sig kränkt eller utsatt. Observera att din syster inte behöver ha känt sig kränkt (jmf "ägnad";). Samma princip framgår av 5:3 1st BrB. Vi kan därmed konstatera att det föreligger ett brott i objektiv mening (det tycks inte finnas några rättfärdigande omständigheter som ursäktar).
Nästa fråga är om det även föreligger ett brott i subjektiv mening. Både förtal och förolämpning är ett uppsåtsbrott. Detta innebär att arbetsgivaren i föreliggande fall ska ha haft en viss medvetenhet och kunskap om föreliggande faktiska omständigheter i förhållande till lagrummet. I föreliggande fall är arbetsgivaren medveten om att denne kallar din syster för brottslig genom att anklaga henne för stöld. Likaså verkar de vara medvetna om att de kommenterar hennes utseende m.m. Det faktum att de möjligtvis inte anser att det är "ägnat" att utsätta din syster för andras missaktning saknar betydelse ur ett uppsåtsperspektiv. De behöver endast ha medvetenhet och insikt i förhållande till de faktiska omständigheterna, dvs. att de har sagt det och det. Det tycks inte heller föreligga några ursäktande omständigheter. Utifrån detta kan man därmed argumentera för att arbetsgivarens agerande utgör förtal eller förolämpning. Vilken rubricering man går på beror på till vem uppgifterna om din syster har lämnats.

Rent processrättsligt och åtalsmässigt får förtal och förolämpning enligt huvudregeln inte åtalas av annan än målsägande, vilket i detta fall är din syster (5:5 BrB). Vad din syster kan göra är därmed att göra en polisanmälan och eventuellt åtala arbetsgivaren för deras beteende. I den mån de skulle dömas går naturligtvis inte att bedöma med hänsyn till att vi saknar fullständiga uppgifter och det inte går att avgöra på förhand. En process innebär även att man måste ha viss bevisning för sina påståenden. Och andra sidan betalar ni inte rättegångkostnaderna i ett eventuellt brottmål.

Hoppas detta hjälpte dig!

aug 31 2011, 20:22
kicki

Tack så hemskt mycket Filip:) Detta hjälpte mycket och vi får se hur vi går vidare med detta. Något måste göras i alla fall!

aug 31 2011, 22:46

 
© 2010-2012 Lawesome