Lawesome

Make law...not war.

 
Något jag stött på ett par gånger nu; Vad menas med att en arbetstagare ska stå socialt och ekonomiskt jämställd? Jämställd med vad?
2011 12 mar, 21:30 i Arbetsrätt

Kommentar
LawesomeUpload

Begreppet arbetstagare har en civilrättslig grund som formulerades av ett rättsavgörande i Högsta domstolen (HD). I domskälen anfördes att frågan om en individ är att anse som arbetstagare ska avgöras med hänsyn till vad som är avtalat och att man i sammanhang med avtalet och befattningen ska fästa avseende vid olika omständligheter (NJA 1949 s.768).

Mer konkret rör det sig om en del olika kännetecken som tyder på att en individ är att betrakta som arbetstagare. Ett av dessa kännetecken är då det allmänna "ekonomiskt och socialt jämställd med företagare". Den totala listan är:

* Arbetet ska utföras personligen vare sig detta utsagts i avtalet eller får anses förutsatt mellan parterna.

* Åtagandet innefattar att du ställer din arbetskraft till förfogande för arbetsuppgifter som uppkommer efter hand.

* Förhållandet mellan dig och uppdragsgivaren är av mer varaktig karaktär.

* Du är förhindrad att utföra liknande arbete av någon betydelse för någon annan, vare sig detta grundar sig på förbud eller på arbetsförhållandena, till exempel att tiden inte räcker till.

* Du måste använda sig av maskiner, redskap eller råvaror som uppdragsgivaren tillhandahåller.

* Du får ersättning för direkta utlägg, till exempel resor.

* Ersättningen för arbetsprestationen utgår i form av garanterad lön.

* Du är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en arbetstagare/anställd.

Just det kriterium vi talar om är inte det huvudsakliga vid bedömningen om det är en arbetstagare. Vad som menas är helt enkelt att man ska göra en jämförande bedömning med andra arbetstagare på arbetsmarknaden, för att se om man är en arbetstagare eller ej. En uppdragstagare har ju en helt annan ekonomisk situation, genom att denne bedriver ett eget företag t ex. En arbetstagare har inte det, utan får istället en lön för sitt arbete. Det gäller att fastställa en norm, vilket kan vara väldigt svårt, för hur en arbetstagare har det ställt ekonomiskt och socialt. Det ingår därmed att göra en bedömning enligt detta kriterium, för att lösa frågan ifall en person verkligen är en arbetstagare eller ej (det bestäms som sagt objektivt, oavsett vad man valt att kalla sig i avtalet). Det är dock så att de andra kriterierna är mer avgörande vid denna bedömning, framförallt de första.

mar 13 2011, 09:48

 
© 2010-2012 Lawesome