Lawesome

Make law...not war.

 
Hej igen! Jag får bra svar här så jag återkommer med en fråga som min vän har. Det är så att Skatteverket har tagit för mycket i skatt från min vän. Det hände 2009, så överklagandetiden är inte överspelad för den...men däremot har han även upptäckt att Skatteverket har tagit för mycket skatt även 2002, men han har inte upptäckt det förrän nu. Finns det någon möjlighet att ändå överklaga och få ut pengarna även från 2002?
2011 10 feb, 14:21 i Skatterätt

Kommentarer
Stefan

Hej TicTo,

Din fråga avser hur länge man har rätt att överklaga/ompröva ett beslut avseende skatt? Det kan också uttryckas som att du undrar när skattebeslutet vinner laga kraft eller negativ rättskraft.

Laga kraft innebär att man har en viss tid inom vilken man får överklaga ett beslut till en överinstans (vanligtvis domstol).

Negativ rättskraft innebär istället hur länge en myndighet själv eller den enskilde kan begära att ett beslut omprövas av den beslutande myndigheten själv (i detta fall skatteverket).

Svaret varierar lite beroende på vad du menar med att skatteverket har "tagit för mycket i skatt". Jag förutsätter att du menar att skatteverket av misstag eller överseende har dragit för mycket skatt från din vän. Är det t ex ett korrekt fattat beslut om att t ex påföra din vän skattetillägg (s k efterbeskattning) för ett fel som din vän har gjort i en tidigare deklaration gäller andra regler.

Omprövning av ett beslut från Skatteverket avseende skatt ska när det begärs av den enskilde ske senast sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut, 21 kap. 4 § 1 st. Skattebetalningslag (1997:483) "SBL". Detta betyder att din vän måste begära omprövning av skatteverkets beslut före utgången av femte året efter taxeringsåret. Alltså; om taxeringsåret är 2002 så borde begäran om omprövning ha skett senaste 31 dec 2007.

Men det följer även av 21 kap. 4 § 2 st. SBL att om den enskilde sannolikt inte upptäckt skatteverkets fel tidigare och begär omprövning inom 2 månader från det att den enskilde upptäckte felet. Har alltså din vän inte upptäckt felet förrän han upptäckte 2009 års fel så kan han ändå begära omprövning inom 2 månader från att han upptäckte även 2002 års fel. Detta är en undantagsregel och gäller endast om felet är till nackdel för den enskilde. Alltså kan inte skatteverket (och inte heller den enskilde själv) begära att ett fel från mer än 5 år sedan omprövas om felet har inneburit t ex att den enskilde betalat mindre skatt.

Från dessa regler finns dock speciella regler för vissa särskilda beslut av skatteverket som måste omprövas inom 2 månader (alltså gäller inte den nämnda 5 års regeln), 21 kap. 5 § SBL säger:

"En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då sökanden fick del av beslutet, om det gäller
1. preliminär taxering,
2. sättet att ta ut preliminär skatt,
3. debitering eller ändring av preliminär skatt,
4. verkställande av skatteavdrag,
5. anstånd med redovisning eller inbetalning av skatt,
6. kostnadsavdrag vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,
7. särskild redovisning av arbetsgivaravgifter enligt 10 kap. 12 §,
8. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, eller
9. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m."

Slutligen får omprövning ske även efter att omprövningstiden har gått ut om beslutet avser beslut rörande utomlands bosatta personer och deras beskattning i sverige, 21 kap. 7 a § SBL.

Därutöver får även skatteverket själv ompröva sitt beslut, om det är till fördel för den enskilde så gäller den ovan nämnda 5 års-regeln. Men om det är till nackdel för den enskilde så måste det ske inom 1 år från taxeringsåret. 21 kap. 8-9 §§ SBL.

Dessa regler gäller alltså beslut enligt skattebetalningslagen, men för taxeringsbeslut enligt taxeringslag (1990:324) "TaxL". TaxL:s omprövningsregler följer samma struktur som de i SBL och huvudregeln är alltså 5-års-regeln med undantagsregeln för 2 månaders extra omprövningsbegäran i vissa fall, 4 kap. 9 § TaxL. Men i TaxL har möjligheten att begära omprövning även efter 5 år utvidgats för vissa fall angående utomlands bosatta och vissa andra fall av utländsk skatt, 4 kap. 11 a §.

Vidare får skatteverket, enligt 4 kap. 13 § TaxL, ompröva beslut till fördel för en enskilde inom 5 år och även efter 5 år om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Skatteverkets taxeringsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat taxeringsår eller annan skattskyldig,
2. allmän förvaltningsdomstols beslut om tillägg till eller ändring i fastighetstaxering,
3. Skatteverkets beslut om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
4. beslut om utländsk skatt eller om obligatoriska avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
5. Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida inkomstskattelagen i stället för lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. är tillämplig för den aktuella inkomsten,
6. Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av sådant prissättningsbesked.

Föreligger alltså någon av de uppräknade omständigheterna i din väns ärende så kan omprövning ske även efter att 5 år gått sedan taxeringsbeslutet. Men dessutom verkar det som att din vän inte upptäckt felet förrän i samband med genomgången av 2009 års beslut så det låter som om denne har möjlighet att ompröva beslutet inom 2 månader från upptäckten.

Slutsatsen är att alltså att reglerna är relativt krångliga och invecklade så man bör försöka begära omprövning i snabbt som möjligt, för att undvika rättsförluster. Men har man inte upptäckt felet så kan man ändå ha en möjlighet att begära omprövning inom 2 månader. Sedan ska man komma ihåg att beslut som är till nackdel för den enskilde som grundprincip aldrig vinner negativ rättskraft och kan alltså omprövas hur sent som helst (låt vara att i detta fall så har reglerna i SBL och TaxL företräde) men man kan alltid försöka skicka en in omprövningsbegäran och hoppas på det bästa. Det värsta som kan hända är att man får ett avslag.

Slutligen har man alltid rätt att begära resning. Detta är ett väldigt speciellt rättsmedel som endast kan användas i särskilda undantagssituationer. Det innebär att man omprövar eller överklagar ett beslut som egentligen redan har vunnit laga kraft. Detta kan göras om beslutet är särskilt ömmande, om har det kommit fram helt ny bevisning eller om beslutet är uppenbarligen felaktigt. Det är ytterst få som beviljas resning och detta är alltså helt klart en undantagsmöjlighet, men möjligheten finns (även om den är liten). Man ska dock komma ihåg att resning begärs hos kammarrätten (en domstol) och inte hos skatteverket. Vidare ska man komma ihåg att bara för att man beviljats resning så innebär det inte att man automatiskt fått rätt, det betyder bara att frågan tas upp till prövning trots att man egentligen inte får överklaga eller ompröva beslutet.

Hoppas detta var till hjälp och lycka till med omprövningen.

feb 11 2011, 12:54
TicTo

Superschysst tips. Kan även meddela att kompisen fick igenom sina krav hos skatteverket =)

mar 16 2011, 13:39

 
© 2010-2012 Lawesome