Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Jag har en fråga: Jag äger en nattklubb sedan 2 år tillbaka. När jag tog över verksamheten så fortsatte jag samarbetet med den casinoleverantör som den förre ägaren hade avtal med. Den förre ägarens avtal med casinoleverantören löpte ut 2 år innan jag tog över verksamheten. När jag sedan tog över verksamheten träffade jag och leverantören inget skriftligt avtal och jag har köpt tjänster av dem genom att de har haft sitt casino i min nattklubb under 2 år. Nyligen dök det upp en annan intressent med bättre avtal vilket vi tecknade med, då tänkte jag att det kommer gå på detta vis genom en bekräftelse från lotteri inspektionen att vi bytt leverantör. Jag har alltså inte kontaktat den gamla leverantören för uppsägning av avtalet eftersom vi inte har ett skriftligt avtal. Den 2 december kommer det nya kasino bolaget in? Det jag nu undrar är vad gäller i denna situation, hur ser det ut med kontraktsbrott och muntligt avtal i denna fråga?
2012 26 nov, 20:59 i Avtalsrätt

Kommentarer
Stefan

Hej Gunel,

Jag förstår din fråga som att den handlar om huruvida du får säga upp avtalet med din casinoleverantör. Mitt svar kommer utgå ifrån att det inte finns några särskilda bestämmelser i ditt eller leverantörens tillstånd från Lotteriinspektionen eller andra myndigheter ansvariga för spelande.

Det spelar ingen roll om avtalet är skriftligt eller muntligt, avtalet gäller oavsett. För att bedöma om hur uppsägning ska ske måste man utreda om avtalet löper (1) tills vidare eller (2) är ett tidsbegränsat avtal.

I situation 1 (tillsvidareavtal) så löper avtalet på så länge det inte sägs upp av någon av parterna. Vid dessa avtal brukar det vanligen finnas en uppsägningstid, d.v.s. avtalet fortsätta löpa en viss tid även efter att uppsägning har skett. Uppsägningstiden är vanligen längre ju längre avtalet har varat. Det finns numera även ett HD-fall där ett långvarigt tillsvidareavtal ansågs ha en uppsägningstid även utan att parterna hade avtalat särskilt om detta.

I situation 2 (ett tidsbegränsat avtal) så är det bestämt att avtalet löper en viss tid. Det behöver alltså, så länge parterna inte avtalat annat, ske en särskild uppsägning utan avtalet upphör att gälla när tiden har gått ut. Dessa avtal har inte uppsägningstid, utan upphör när den bestämda tiden löpt ut.

Jag kan inte riktigt utläsa ur din fråga vilken sorts avtal ni har haft. Min rekommendation är dock att ni snarast meddelar den nuvarande leverantören att ni ska byta leverantör och att det tidigare avtalet ska upphöra genast.

Vad gäller kontraktsbrott och muntligt avtal så spelar det inte heller här någon roll att avtalet är muntligt eller skriftligt. Ett ingånget avtal gäller oavsett form (förutom i de speciella fall då det föreskrivs särskilda formkrav,som exempelvis vid köp av fastighet). Det är svårt att svara på om ni kan bli skyldiga för kontraktsbrott, det beror så klart främst på vad för typ av avtal ni har och vad ni har avtalat med den nuvarande leverantören. Det ska dok påpekas här att avtalsparter, i synnerhet vid långvariga avtalsförhållanden, har en lojalitetsplikt mot varandra och då kan det finnas en skyldighet att meddela i god tid innan man man avser att säga upp avtalet. Brister i detta avseende kan innebära att man tvingas ersätta motparten för eventuella skador som denne orsakas av det sena meddelandet (exempelvis förlorad inkomst eller kostnader med anledning av kundbyte).

dec 2 2012, 14:08
Stefan

Glömde att skriva, HD-fallet som jag pratade om är NJA 2009 s 672 och uttalar att vid långvariga avtal har parten, även utan avtal om det, rätt till skälig uppsägningstid. Fallet avser formellt ett återförsäljaravtal men det kan nog ha visst värde även i andra situationer av långvariga avtalsförhållanden.

dec 2 2012, 14:10

 
© 2010-2012 Lawesome