Lawesome

Make law...not war.

 
Nämndemännens vara eller inte vara? Jag hade en föreläsning nyligen då frågan om nämndemännen kom på tal. Kritiken var omfattande och lät inte vänta på sig, de flesta i gruppen var emot nämndemännen. Personerna anförde att nämndemännen var inkompetenta såväl avseende lagen som rent allmänt. Det var flera personer som kom med den ena skräckhistorien efter den andra, med nämndemän som inte dömer i enlighet med lag. Nämndemän som uppsåtligt dömer fel och dömer efter känsla snarare än juridiska resonemang. Det var även flera som påminde om det fullständiga kaos som uppstod förra året när en av nämndemännen uttalade sig offentligt om domslutet i en av media uppmärksammad rättegång innan domen meddelats. Detta fel ledde till att processen drog ut på tiden när försvarsadvokaterna överklagade målet till överinstansen och invände att nämndemannen var jävig. Det blev en, menade kritikerna, onödig tidsutdräkt. Dessutom kan detta beteende, liksom nämndemannainstitutet överhuvudtaget, ifrågasättas ur rättsäkerhetssynpunkt som många påtalade. Kritikerna påtalade även att nämndemännen inte är representativa för samhället. Det är en överrepresentation av äldre personer, män, medelklass, heterosexuella och underrepresentation av nysvenskar/invandrare. Detta sammantaget menade kritikerna var skäl nog för att man skulle ta bort nämndemannainstitutet. Jag delar många av de uppfattningarna som framfördes. Men samtidigt tycker jag inte att kritikernas argument duger för att avveckla nämndemännen. De felaktigheter som kritikerna påtalade är ju naturligtvis beklagliga och ska med största möjliga styrka motverkas. Men dessa problem blir inte bättre genom att man tar bort nämndemännen, snarare genom att aktivt verka för ett kunskapslyft. Dessutom kan man inte ifrågasätta nämndemännen pga. deras okunskap, själva tanken med nämndemännen är ju att dessa inte ska vara jurister, utan representanter av folket. Jag kan absolut dela uppfattningen angående problemen som råder med representationen av alla delar av befolkningen hos nämndemännen. Det är ett stort problem att nämndemännen främst består av gamla pensionerade politiker. Detta är dock inget problem med själva nämndemannainstitutet utan med hur dessa väljs. Hade man aktivt verkat och rekryterat inom andra grupper än hos politiker så skulle även representationen av alla delar av befolkningen uppstå. Samma problem finns inom alla yrken, även domaryrket; men det är ingen som ifrågasättar domarskapet. Istället gör man allt för att försöka förbättra problemet. Det samma ska gälla hos nämndemännen. Jag menar t o m att denna kritik är ett argument för att utvidga nämndemannainstitutet. Jag föreslår att man bör införa obligatoriskt nämndemannaskap baserat på medborgarskap, likt systemet i USA. Där slumpas ett antal personer fram ur ett register som kallas till ”juryduty”. Den som väljs måste sedan deltaga på förhandlingen i jury. Alltså har alla medborgare lika stor rätt - och skyldighet - att bli nämndemän och det är framförallt inte samma personer som sitter under flera år. Alltså blir det en representation som stämmer överens med hur landet verkligen ser ut. I gengäld får jurymedlemmen ledigt från sitt arbete att deltaga vid förhandlingen och viss ersättning för förlorad inkomst. Visserligen är situationen i Sverige annorlunda i USA där juryn endast ska fria eller fälla personer. Här i Sverige så får ju nämndemännen vara med och formulera domskäl och är i alla hänseenden likvärdig med lagfarna domare. Men jag ser inte detta som ett problem eftersom att den lagfarna domaren måste ju förklara gällande rätt till nämndemännen även enligt dagens system. Jag tycker att man väldigt lätt bara ser till de administrativa problem som uppstått bl.a. pga. dålig rekryteringsbas eller kunskapsförkovring. Sådana problem beror på att man försummat att omhändertaga nämndemannainstitutet, inte systemet som sådant. Den bakomliggande tanken med nämndemännen bör väga tyngre än vad det göra idag; du ska bli dömd av dina likar och samhället ska få en insyn i domstolens arbete. Det är av bl.a. rättsäkerhetsskäl som man har nämndemän. Vi jurister kanske borde stiga ner från vår väldigt höga piedestal och inse att domare utför samhällets och rättsäkerhetens tjänst vi är inte bättre fogade för denna uppgift än det folk som domare ska skydda.
2011 12 jan, 20:46 i Processrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Jag håller inte med dig alls.

Att ha nämndemän är rättsvidrigt och bör avskaffas. Det finns ingen logik bakom beslutet att personer, som öppet är politiskt aktiva, ska döma den ena eller andra. Att ha nämndemän är detsamma som att acceptera att domstolarna ska döma politiskt, och inte juridiskt. Detta är enligt mitt förmenande även poängen; varför ska politiker sätta dit personer med rätt kunskaper när man kan ha människor som inte är juridiskt pålästa och döma efter vad som är den politiska viljan? Med andra ord tror jag inte alls att det handlar om att det ska vara "vanliga människor", utan mer att politiker trivs mer med tanken att icke-jurister dömer. Inte för att alla jurister dömer korrekt, men det är mer troligt att det blir mindre fel med en sakkunnig person.

Ingen skulle komma på tanken att fråga en jurist på gatan, eller någon annan för den delen, hur man ska bygga en byggnad. De flesta skulle kunna svara, men det innebär inte att det är rätt. De flesta skulle istället gå till en byggnadsingenjör som kan bygga byggnaden korrekt. Det är ingen skillnad med juridiska bedömningar. Att ha nämndemän innebär att bortse från individens rättssäkerhet, då man låter personer utan juridisk kunskap döma i domstolar. Då är frågan; ska man låta politiker ha en sådan stor makt, medan juristernas makt (som i detta fall är befogad) inskränks?

mar 5 2011, 12:36
Stefan

Intressant att den här diskussionen har ett helt år på nacken :D Den har nämligen blommat upp igen den senaste tiden, efter att flera nämndemän har orsakat stora rubriker. Bland annat var det en nämndeman som somnade mitt under en rättegång, flera gånger dessutom. Det ska dock tilläggas att det finns många bra nämndemän också, samt att det i förra veckan var en juristdomare som somnade i hovrätten (så jurister är inte heller några felfria övermänniskor).

Jag är delad i nämdemannafrågan. Det är alltid bra att det finns en insyn och kontroll i domstolsvärlden och att det inte blir en sluten grupp elitistiska jurister som dömer folk, ibland utan någon verklighetsförankring. men frågan är hur pass bra verklighetsförankring har de nämndemän som sitter idag. Det är främst äldre människor, som har verkat inom politiken hela sitt liv (med de förmåner och den livsstil som det innebär), det är således inte the averege joe som är nämndeman. Detta är ett problem enligt min mening.

Men sedan bör man kanske inte avskaffa nämndemannasystemet helt, diskussionen tenderar att bli så himla svart eller vitt. Det finns inget mellanläge. Jag tycker inte att jurister är bättre än någon annan på att bedöma om en person talar sanning eller inte, eller att värdera bevis. Men däremot är vi ju naturligtvis bättre på juridik än vad allmänheten är. Detta betyder att man skulle kunna hitta ett mellanläge där nämndemännen får vara med och bedöma och bevisvärdera, men att juristdomare reder ut juridiken (inte helt olikt hur det går till i tryckfrihetsmål där det finns en jury).

feb 5 2012, 15:08

 
© 2010-2012 Lawesome