Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Jag undrar hur man går till väga om man köpt en produkt som saknar bruksanvisning och som sedan visar sig har fel i sig, pga att man inte visste hur man skulle förvara den (eftersom det ej stod någonstans)...vad gör man?
2012 3 maj, 08:52 i Köprätt

Kommentar
Stefan

Tjena Jeppez,

När du säger att du undrar hur man går till väga, så förutsätter jag att du är en konsument och att konsumentlagstiftningen därför är tillämplig.

Enligt 16 § 1 st konsumentköplagen (KKL) så ska en produkt "vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel". Det följer vidare av 16 § 3 st p 1 KKL att en vara anses felaktig om den inte uppfyller villkoren i 1 st.

En vara som inte har någon bruksanvisning anses alltså var felaktig enligt KKL och man kan gör felpåföljderna i 22-22a §§ KKL gällande.

Detta betyder att konsumenten kan i första hand kräva avhjälpande, omleverans, ersättning för att avhjälpa felet (enligt 26-27 §§ KKL) alternativt i andra hand prisavdrag eller häva köpet (enligt 28-29 §§ KKL). Konsumenten har därutöver rätt till skadestånd pga. felet (skadeståndsreglerna följer av 30-32 §§ KKL).

Jag bedömer att felet ska berättiga konsumenten till felpåföljderna trots att det är konsumentens felaktiga handhavande som har orsakat felet, eftersom att säljaren har underlåtit att leverera nödvändiga bruksanvisningar. Det går dock att diskutera.

Vidare kan man ifrågasätta om konsumenten ska ha rätt att göra gällande eventuella garantier som säljaren lämnat eftersom att 21 § 2 st KKL undantar säljarens garantiansvar för fel som bl.a. beror på onormal användning av produkten eller vanvård. Även här blir det dock en diskussionsfråga och man kan komma till olika slutsatser. Jag skulle dock alltjämt påstå att felet berättigar till felpåföljderna pga. att det felaktiga handhavandet beror på ett ursprungligt fel från säljarens sida (att inte leverera bruksanvisningar).

maj 5 2012, 15:07

 
© 2010-2012 Lawesome