Lawesome

Make law...not war.

 
Min mormor skulle till Skatteverket/Försäkringskassan för att ta några blanketter. Den som varit där tidigare vet att man brukar bilda en kö på morgonen (helt oförstående då det finns plats för folk att gå in). Vakterna släpper då bara in ett par stycken i taget. Min mormor som inte ens var intresserad av att träffa någon personal eller handläggare, hon ville bara hämta några blanketter, blev ombedd att ställa sig i den mycket långa kön av vakten. Kan man verkligen begränsa medborgares rättighet att gå in i en myndighetslokal på detta sätt och begränsa dennes rätt att hämta blanketter? Hon blev rent ut sagt ombedd att ställa sig i den långa kön då man enligt vakten inte litar på någon mera när den säger att den bara ska ta blankett (kösystem för alla). Myndigheterna litar inte på oss, borde vi lita på dem...
2012 13 apr, 21:44 i Myndighetsproblem

Kommentar
LawesomeUpload

Skatteverket/Försäkringskassan är förvaltningsmyndigheter som lyder under FörvaltningsLagen (FL). Enligt 1 § 2p FL omfattas deras faktiska verksamhet, som detta får anses vara, av bestämmelserna i 4-6 §§ FL.

Enligt 4 § 1st FL lyder en förvaltningsmyndighet under serviceskyldighet; denna omfattar att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som en enskild behöver i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Denna rätt omfattar att du ska kunna få ta del av myndighetens blanketter på ett enkelt sätt, utan att det ska kompliceras i ytterligare grad. Du ska således få hjälp att utfå den blankett som du söker. Hjälpen ska dock endast lämnas i den utsträckning som det kan anses lämpligt med hänsyn till:

1) Frågans art
2) Den enskildes behov av hjälp
3) Myndighetens verksamhet

Frågans art, att utfå en blankett (vilken din mormor själv vill hämta) är inte av komplicerad art. Det är uppenbart att din mormor, den enskilde, är i behov av "hjälp" genom att få komma in till myndigheten och utfå sin blankett. Att få denna blankett här under myndighetens verksamhet.

Myndigheten ska vidare enligt 5 § 1st FL ta emot besök samt telefonsamtal från enskilda. I detta ligger ett krav på att myndigheten ska hålla öppet för medborgarna. Att tillämpa en sorts kösystem på människor som vill lämna in handlingar eller hämta ut allmänna handlingar verkar inte orimligt. Det måste finnas någon sorts ordning. Men detta är att skilja från din fråga, som avser en person som enbart vill hämta ut en blankett från myndighetens lokaler. För detta fall kan det knappast anses ändamålsenligt eller lämpligt att ha kösystem för. Det är inte rimligt att låta din mormor vänta i eventuella långa köer, för folk som väntar på att träffa personal eller lämna in handlingar, för att få hämta sin blankett.

Min bedömning är att detta inskränker på hennes rättigheter och att det inte står i överensstämmelse med 4-5 §§ FL. Om vakten anser att det inte går att lita på personen, bör den ändock följa med personen när denne hämtar sin blankett.

apr 18 2012, 21:16

 
© 2010-2012 Lawesome