Lawesome

Make law...not war.

 
Har Sverige eller Storbritannien rätt att utlämna Assange till USA?
2010 11 dec, 11:47 i Folkrätt via mobi

Kommentar
Stefan

Rätt har landet troligen alltid att utlämna personer (tror jag) såvida det inte skulle strida mot europakonventionen, staten får ju frivilligt avsäga sig sin lagföringsmöjlighet.

Men vad jag tror frågan handlar om är ifall Storbritannien eller Sverige måste lämna ut Assange till USA. Detta är en otroligt komplex fråga, som jag inte är helt hundra på, men den regleras i bl.a. lag (1957:668) om utlämning för brott (UtlämningsL), Konventionen 1961 med Amerikas Förenta Stater om utlämning, tilläggskonvention den 14 mars 1983 (SÖ 1984:34, prop. 1982/83:156), samt diverse europarådskonventioner och EU-regler samt europakonventionen och allmänna principer. Konventionen mellan USA och Sverige är bindande och det talas om att utlämnande "skall" ske om kraven är uppfyllda, till skillnad från UtlämningsL som föreskriver att utlämnande "får" ske. Konventionen har företräde framför lagen.

Jag vill, innan jag fortsätter med mitt svar, klargöra att detta är en svår bedömningsfråga och det är mycket som vi inte vet ännu om Assanges fall, t ex vilket brott USA eventuellt skulle åtala Assange för.

Vad UtlämningsL säger enligt huvudregeln i 2 § är att en svensk medborgare inte får utlämnas, men Assange saknar svenskt medborgarskap; så denna regel gäller ej för honom.

Det första kravet som uppställs för utlämning är att brottet är straffbelagt i såväl Sverige som den ansökande staten (USA), 4 § 1 st UtlämningsL. Det troliga är att Assange kommer åtalas för spionage, det är tveksamt om någon av bestämmelserna i brottsbalkens 19 kap. verkligen är tillämplig eftersom dessa alltid talar om hot mot Sveriges säkerhet samt för att flera av bestämmelserna talar om att den misstänkte ska ha värkat för en främmande makt. Såvitt jag förstått så har Assange inte verkat för någon främmande makt och han har avslöjat saker som inte har med Sveriges säkerhet att göra utan USA:s. Men detta är en bedömningsfråga som jag inte kan ge något säkert svar på. Dessutom kanske Assange åtalas för något annat brott.

Det andra kravet är att detta brott ska ha minst ett års fängelse i straffskalan, 4 § 1 st. UtlämningsL, dvs. man gör endast en bedömning av om för brottet kan dömas till minst ett års fängelse. Det krävs inte att man faktiskt kan avgöra att den åtalade kommer dömas till ett års fängelse. I konventionen mellan USA och Sverige så ställs dock högre krav, minst 2 års fängelse. För spionage är straffet sex års fängelse, så detta krav är uppfyllt enligt såväl konventionen som UtlämningsL.

Men Sverige kan även tvingas lämna ut en person om den ansökande staten redan fällt personen för ett visst brott under förutsättning att domen blev minst fyra månaders fängelse, 4 § 1 st. 2 meningen UtlämningsL. Konventionen ställer även i detta fall ett högre krav, påföljden måste vara minst sex månaders fängelse.

Därutöver finns hinder för att lämna ut en person om denne står åtalad för ett politiskt brott, 6 § 1 stycket UtlämningsL. Men enligt 6 § 3 st. får ett avtal mellan de två staterna bestämma att även politiska brott berättigar utlämning. Något sådant undantag finns inte i konventionen mellan USA och Sverige, tvärtom talas om ett förbud mot utlämning för sådana brott.

Vidare får inte utlämnande ske om personen riskerar att förförljas eller dömas pga. sin härstamning, samhällsgrupp, religiös eller politisk åskådning, 7 § UtlämningsL. Detta är alltså förbud mot att utlämna personer pga. allmänna humanitära och demokratiska skäl. Jag kan inte göra en bedömning av om någon av dessa krav är uppfyllda i detta fall. Dessutom kan utlämnande nekas om domen inte kommer att bygga utredning, 9 § UtlämningsL.

Ytterligare ett hinder mot utlämning är om brottet är belagt med dödsstraff i den ansökande staten. Detta är något som flera högt uppsatta politiker har krävt att Assange ska dömas till, så denna fråga är aktuell i detta fall. Huvudregeln är att utlämning inte får ske om personen riskerar dödsstraff. Men även i denna situation så får Sverige bevilja ansökan om utlämnande, om Sverige beviljar ansökan med förbehåll att dödsstraff inte ska utdömas eller att det i var fall inte ska verkställas, 12 § 3 punkten UtlämningsL samt konventionen. Jag kan inte amerikans straffrätt, men kan mycket väl tänka mig att dödsstraff finns för spionage så, beroende på om Assange verkligen åtalas för spionage, måste USA godta att inte dödsstraff döms ut för att utlämning ska kunna ske.

Slutsatsen blir alltså att det är mängder av olika parametrar, flera av vilka vi ännu inte känner till, som måste bedömas innan man kan ge ett korrekt svar på frågan. Det mesta torde dock luta mot att ett utlämnande får ske om USA avsäger sig möjligheten att döma eller verkställa dödsstraff samt att brotten i BrB 19 kap (spioneri, obehörig befattning med hemligt uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet) är tillämpliga även på det som Assange har gjort. Svaret blir således det föga klargörande men ack så juristiga; "det beror på".

dec 11 2010, 23:39

 
© 2010-2012 Lawesome