Lawesome

Make law...not war.

 
Kan man inneha en fullmakt även fast man är under 18 år?
2010 10 dec, 21:07 i Avtalsrätt

Kommentarer
Stefan

Ja det kan man. Det är inget problem att man är under 18 år att bli befullmäktigad.

Det kan dock möjligen bli något problematiskt för den tredje man som rättshandlat med en minderårig som påstått sig ha en fullmakt men som i själva verket saknat en fullmakt, dvs. falsus procurator (29 § AvtL). Eftersom att minderåriga har ett begränsat skadeståndsansvar så kan det vara så att den minderåriga i detta fall ändå inte kommer behöva ersätta fullt ut som om en vuxen agerat utan fullmakt. Men detta är en fråga mellan tredje man och fullmaktstagaren. Din fråga avser ju själva det interna förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Detta är alltså fullt tillåtet som jag svarat tidigare.

dec 12 2010, 12:37
Stefan

Uppdatering: en minderårig kan dock inte vara fullmaktsgivare, dvs. ge fullmakt till någon annan eftersom att en person under 18 år inte kan rättshandla bortsett från några undantag i 9:1 Föräldrabalken.

Ett bra sätt att komma ihåg att även minderåriga får befullmäktigas är att även en minderårig, med vissa begränsningar, får inneha en ställningsfullmakt; det finns t ex inget hinder mot att en minderårig som sitter i kassan i en butik ska få sälja varor till kunder.

Jag undrar dock hur det skulle vara om man befullmäktigar en minderårig att få lämna fullmakter? Skulle det i sådana fall gå att även en minderårig är fullmaktsgivare?

dec 12 2010, 12:42
LawesomeUpload

Falsus procurator regleras i 25 § AvtL. Jag och min sida tror inte att den omyndiga har ett begränsat skadeståndsansvar, i och med att denne inte binder sig själv utan sin huvudman. Att denne i sådana fall har brutit mot sin fullmakt, torde innebära att huvudregeln blir tillämpg; strikt ansvar och ersättning upp till det positiva kontraktsintresset. Det spelar därvid ingen roll om du är omyndig eller vuxen, dock kan skadeståndet eventuellt jämkas med hänsyn till ekonomiska faktorer.

Om en fullmäktige har fått en fullmakt att lämna fullmakter för sin huvudman så är inte fullmäktige en fullmaktsgivare. Han rättshandlar ju för sin fullmaktsgivarens räkning och i dennes namn. Det är därmed fullmaktsgivaren, fullmäktiges huvudman, som är fullmaktsgivare och inte den befullmäktige. Den befullmäktige är endast ett mellanled.

dec 12 2010, 13:15
Stefan

Ja, 25 § menar jag, råkade skriva fel.

Fast i just denna situation så har ju "fullmäktige" inte någon huvudman eftersom att "fullmäktige" agerat utan fullmakt. Så det finns ingen huvudman att binda. Det finns bara en minderårig som påstått sig ha fullmakt och en tredje man. Hade den omyndige i en sådan situation endast handlat i eget namn så skulle denne tvingats lämna tillbaka t ex en "köpt" vara och sedan dessutom ersätta eventuella skador, men detta ansvar är inte lika omfattande som för vuxna, så har jag iaf förstått Ramberg i hans avsnitt om minderåriga. Det skulle därför vara underligt om skadeståndsansvaret skulle utvidgas bara för att den minderårige påstått sig ha en fullmakt, det är ju fortfarande bara de två parterna som är del av avtalet. Jag vet inte, det är väl i och för sig fel att låta antalet parter eller konstellationen av dessa få påverka bedömningen av en juridisk fråga...

Jo, så som du har förstått frågan så blir det ju att huvudmannen binds av sin fullmäktiges fullmäktige (dvs den som har den minderårige som huvudman) detta är självklart eftersom att fullmäktige aldrig själv blir part i avtalet. Men jag undrar om man skulle kunna avtala det i fullmakten till den minderårige att denne blir huvudman. Så att det avtal som den minderåriges fullmäktige ingår med en tredje man blir ingånget mellan den minderårige och tredje man istället för mellan tredje man och den minderåriges huvudman. För så som du har förstått frågan så har man gett fullmakt att skaffa en fullmäktige åt huvudmannen, jag undrar om man kan ge den minderårige en fullmakt att skaffa sig själv en fullmäktige. Frågan kan även formuleras som: kan en huvudman tillåtas befullmäktiga en annan fullmäktige att rättshandla åt den första fullmäktigen? Detta är troligen inte möjligt i den vanliga situationen när fullmäktige är vuxen, då saknas det ju även behov av att göra detta eftersom att de vuxna personen kan rättshandla själv. Men i fallet med den minderårige så skulle detta öka dennes rättshandlingsförmåga, då ju omyndiga inte får ingå avtal i vanliga fall. Problemet blir, så som jag förstått det, att fullmäktige ju aldrig blir bunden vid fullmakter. Men hur skulle det vara om man istället använde sig av kommission, dvs. i eget namn för annans räkning. Detta skulle ju troligen vara uteslutet om den minderårige agerar som kommittent, eftersom att denne inte kan rättshandla. Men om den minderåriges huvudman befullmäktigar den minderårige att den mindeårige ingår ett kommissionsavtal åt den miderårige? Det blev bra jäkla snurrigt och jag kanske har virrat in mig själv men det är intressant att höra om någon vet.

dec 12 2010, 13:50
LawesomeUpload

Nu blev ditt svar krångligt, men kort och koncist är svaret och utgångspunkten att en omyndig kan vara fullmäktig. En omyndig kan dock, normalt, inte vara fullmaktsgivare då denne saknar full rättshandlingsförmåga.

dec 16 2010, 07:57
LawesomeUpload

Ska rätta mitt tidigare svar; Tiberg skriver att en fullmäktige som är omyndig inte kan ha fullt skadeståndsansvar, vilket Stefan tidigare sade.

dec 18 2010, 09:46

 
© 2010-2012 Lawesome