Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen syftar till att människor ska ha möjligheten att lägga upp sina egna examensarbeten eller uppsatser om ett juridiskt eller ekonomiskt ämne.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Uppsatser - Juridik

Publik grupp · 6 medlemmar · 17 inlägg

Inlägg i Uppsatser - Juridik

Lawesome
LawesomeUpload
Oskyldig tills motsatsen har bevisats - e contrario? PROMEMORIAN granskar rättssäkerheten i straffprocessen deskriptivt och normativt med fokus på bevisvärdering och utredningsansvaret, vilket är sammanhängande med oskyldighetspresumtionen och beviskravet bortom rimligt tvivel. De frågor som aktualiseras är juridisk visshet eller sannolikhet vid bevisvärdering, åklagarens objektivitets- och utredningsplikt, domstolens utredningsansvar, försvarets skyldighet att framlägga avgörande bevisning och vem som ska bära ansvaret för brister i utredningen. PROMEMORIAN erhöll betyget AB+ och blev även belönad med ett särskilt diplom i specialkursen Straffprocessrätt vid Stockholms universitet. Följande motivering lämnades: "Du har skrivit en genomarbetad och mycket intressant artikel! Jag är imponerad av både ditt språk och din analys och dispositionen är klar och enkel att följa. Jag törs påstå att din artikel är en av de mest välskrivna denna termin." PROMEMORIAN är med andra ord ett utmärkt exempel på hur du författar en välskriven artikel och/eller PM.
https://sellfy.com/p/o9Nv/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppgift 2 i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att genom lagstiftning se över offentlighetsprincipen utan att få ändra i grundlagen. I propositionen föreslås att myndigheter får utökad möjlighet att inskränka handlingsoffentligheten vid uppenbart missbruk och att inrätta en särskild enhet som ska hantera frågor av denna karaktär. Förslaget innebär att handlingsoffentligheten ses över mot bakgrund av nya rådande förhållanden. Erhöll fem av sex möjliga poäng.
https://sellfy.com/p/pWMQ/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppgift 1B i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att med Critical Race Theory bedöma ett lagförslag. Förslaget syftar i huvudsak till att utvidga hemskolningsinstitutet samt därtill utöka föräldrapenningen för att möjliggöra hemskolning. Skriften omfattar kort genomgång av teorin, skäl för eller emot samt sammanfattning.
https://sellfy.com/p/VKvs/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012 (omtentamen). Hemtentan behandlar frågan om soft law är bra eller dåligt. Soft law är utomrättsliga normer bestående av t.ex. riktlinjer, rekommendationer och uppförandekoder. Uppsatsen går kort igenom soft law samt diskuterar denna utifrån begreppen rättssäkerhet och förutsebarhet med hänsyn tagen till kursen. AB-uppsats.
https://sellfy.com/p/zZkR/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012. Hemtentan behandlar en artikel rörande avskaffandet av arvsrätten och laglotten samt införande av ett arvsbidrag. Det innebär en avvägning mellan rättigheten att lämna/erhålla arv och samhällets intressen. Texten behandlar detta utifrån alla de olika rättsteorierna och begrepp som förekommer i kursen.
https://sellfy.com/p/mc0g/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats om lagstiftningsprocessen som skrevs i statsvetenskap. Nyttig för alla jurister.
https://sellfy.com/p/0ans/
Lawesome
LawesomeUpload
PM i rättshistoria. Bakgrunden till PM:et var i korthet att några slavar hade sålts. Det förelåg dock fel på slavarna när de skulle lämnas över. Fråga uppstår om vad det har varit för avtalstyp, vem risken legat på och eventuell ersättning som ska utgå. Därutöver klargörs och jämförs den romerska rätten mot bakgrund av gällande svensk rätt. Promemorian erhöll 8 av 10 poäng.
https://sellfy.com/p/Qf5n/
Lawesome
LawesomeUpload
En promemoria, med inriktning på två fiktiva situationer, som syftar till att utreda huruvida straffansvar kan åläggas en butik. Promemorian består av en kortfattad och koncentrerad rättsutredning. Fråga om olaga tvång (4:4 BrB) och förtal (5:1 BrB).
https://sellfy.com/p/1f8q/
Stefan
Stefan
Examensarbete 30 hp inom bolagsrätt som behandlar frågorna kring värdering av aktier vid tvångsinlösen. Tvångsinlösen innebär att en aktieägare som innehar över 90 procent av aktierna får tvångsvis förvärva minoritetens aktier. Detta är alltså en form av privat expropriation. Min uppsats behandlar hur de tvångsinlösta aktierna ska värderas.
Värdering av aktier vid tvångsinlösen - Stefan.pdf · 684KB
Stefan
Stefan
PM i rättshistoria. Man skulle bedöma vilket rättsinstrument två olika citat hade gett upphov till.
Rättshistoria PM 2 HT 2010.pdf · 75KB
Sidor: 1 2

 
© 2010-2012 Lawesome