Lawesome

Make law...not war.

 

Användarvillkor

1. Allmänt
Genom att besöka Lawesome (hädanefter “Vi”, “Oss”, “Vår”, “Lawesome”, “http://lawesome.eu”), så godkänner du att du binder dig juridiskt till följande avtal. Om du inte godkänner följande avtal, besök inte eller använd inte Lawesome. Vi kan ändra detta avtal när som helst och Vi kommer att göra allt för att informera dig om ändringar, men det vore klokt av dig att granska denna sida regelbundet på egen hand eftersom fortsatt användning av Lawesome även efter ändringar innebär att du godkänner att du är juridiskt bunden till detta avtal.

Du går med på att inte Posta (lägga upp material på Lawesome, ladda upp material, dela med sig av material, skriva inlägg, diskutera med andra medlemmar eller annat liknande som har att göra med aktivitet på Lawesome) något grovt, obscent, vulgärt, förtalande, hatiskt, hotande, upphovsrättsskyddat, sexuellt orienterat och/eller något annat material (all form av information som kan uppfattas med och/eller utan hjälp av tekniska hjälpmedel) som kan bryta mot lagarna i ditt land, lagar i landet där Lawesome finns, eller internationell lag. Om du bryter mot detta så kan det leda till omedelbar och permanent bannlysning samt att Vi kontaktar din Internetleverantör. IP-adressen för alla inlägg sparas. Du går med på att Lawesome har rätten att ta bort, redigera, flytta eller stänga vilka diskussioner som helst, när som helst. Som användare godkänner du att all information du skriver in sparas i en databas. Lawesome kan inte hållas ansvariga för eventuella intrångsförsök som kan leda till att information komprometteras.

2. Allmänt om att använda och besöka Lawesome
2.1 Genom att Användare besöker Lawesome så accepterar denne dessa användarvillkor som offentliggörs.

2.2 Lawesome är en social media som i första hand riktar sig mot en vuxen publik. Detta betyder dock inte att barn eller ungdomar inte får vara med på Lawesome. Ifall Användare är under 18 år rekommenderar Vi dock att Användare i första hand får godkännande av dess förälder eller förmyndare att besöka Lawesome. Blandat material kan tänkas förekomma på Lawesome; även material som är riktat mot en vuxen publik. Vi ansvarar härvid inte hur detta material kan tänkas uppfattas av Användare.

2.3 Användare får besöka och använda Lawesome i enlighet med lag. Detta innebär dels att Användare inte får utföra olagliga aktiviteter på Lawesome. Användare får inte försöka eller göra intrång, hackarangrepp, fishing, sprida spy-ware, virus eller andra olagliga aktiviteter i samband med aktiviteten på Lawesome.

2.4 Användare förbinder sig att läsa igenom dessa Användarvillkor noggrant innan Användare aktiverar sig på Lawesome. Användare förbinder sig härmed att använda och besöka Lawesome i enlighet med användarvillkoren.

3. Allmänt om att bli medlem
3.1 När Du blir medlem på Lawesome så innebär det utökade funktioner. Delvis kan Du dela med dig av Material och ta kontakt med andra medlemmar. Med medlem avses detsamma som Användare. Detta innebär att Du likväl som medlem är skyldig att följa användarvillkoren.

3.2 Som medlem har Du rätt att vara en del av Lawesome. Det är Du som medlem som bygger hemsidans innehåller (Material). Tänk på att uttrycka Dig tydligt och i övrigt att följa god etik och Våra användarvillkor.

3.3 Vi har inget krav på att Användare måste uppge sitt fullständiga eller riktiga namn vid registrering. Däremot vill Vi upplysa om att det kan vara bra att göra detta, i synnerhet om Du är jurist/juriststudent och vill knyta kontakter till andra jurister eller eventuella klienter.

3.4 Om Du är under 18 år ber Vi dig att första kontrollera med förälder eller förmyndare om ett medlemskap är acceptabelt.

4. Att ladda upp material
4.1 Användaren har rätt att Posta Material på Lawesome och/eller till andra medlemmar.

4.2 Användaren får endast Posta Material i skälig omfattning. Det är förbjudet att Spamma (att Posta Material som i stor utsträckning sker av enda anledningen att Posta Material och/eller för att sprida upprepat Material, att sprida standardiserade fraser, att sprida Material som kan appliceras på flera mottagare oberoende av mottagare o.d.) Lawesome och/eller andra användare på Lawesome. Användaren bär bevisbördan för att dennes Postade Material inte utgör Spam.

4.3 Användaren godkänner att andra medlemmar och/eller anställda hos Lawesome kan ta del av användarens Postade Material.

4.4 Privata meddelanden (Material som endast delas mellan två eller flera medlemmar) kan endast tas del av anställda hos Lawesome och av användaren särskilt utvalda medlemmar.

4.5 Lawesome tar inte ansvar för att Material kan förvrängas, förminskas, förstoras, typsnittändras, skadas, beskäras och/eller på annat sätt förändras när det Postas och/eller lagras på Lawesome och/eller Lawesomes server.

4.6 Användaren måste kontrollera att material som denne laddar upp inte innehåller virus, trojaner och/eller annan skadlig kod. Material som innehåller eller kan antas innehålla någon form av skadlig kod får inte Postas på Lawesome och/eller till någon annan användare och/eller till användaren själv. Användaren bär bevisbördan för att dennes Postade Material inte strider mot artikel 4.6.

4.7 Särskilda regler finns för Postande av Material som en annan medlem skapat samt ändring av sitt eget Material, se särskilt artikel 4.5 samt artikel 4.6.

4.8 Användaren får endast Posta Material som Användaren har rätt till. Det är förbjudet att Posta andras Material utan upphovsmannens/-männens uttryckliga tillstånd. Användaren ansvarar för att erforderliga tillstånd finns. Användaren bär bevisbördan för att dennes Postade Material inte strider mot artikel 4.8.

4.9 Material kan komma att spridas vidare till andra hemsidor och/eller andra företag, organisationer, personer, medlemmar o.d. Användaren godtar att detta kan ske. Lawesome kommer dock inte att sprida vidare Material. Lawesome ansvarar inte för att Material sprids vidare och eventuella följder av spridandet.

4.10 Material kan som huvudregel fritt Användas av andra medlemmar eller besökare. Det finns särskilda regler om detta i kapitel 5. Användaren godtar att Material som huvudregel är fritt att Användas.

5. Att använda material
5.1 Postat Material på Lawesome är fritt att Användas (innebärande till exempel men inte uteslutande att ta del av, sprida vidare, hänvisa till, korrigera och/eller ändra o.d.) av andra medlemmar. Material uppladdat av Lawesome, Företrädare för Lawesome eller Material som kan köpas av Lawesome genom Filehill faller alltid under en särskild licens som anges på Filehill (enbart privat bruk). Det Materialet får aldrig spridas vidare och är enbart för privat bruk (se licens vid köpet).

5.2 Användare får dock förbjuda och/eller begränsa/inskränka andra medlemmars användande av Användarens egna Material. Eventuella förbud eller begränsningar måste framgå tydligt av Materialet eller på annat sätt offentliggöras. Lawesome ansvarar inte för eventuella tvister som kan uppstå pga. förbud eller begränsningar som en användare har infört.

5.3 Vid Användande av Material så måste upphovsmannen/-männen anges. Material kan vara immaterialrättsligt skyddat, dessa regler måste följas vid Användandet; i synnerhet den ideella upphovsrätten (främst 3 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) vilken aldrig kan avtalas bort. Lawesome ansvarar inte för hur medlemmar Använder Material. Lawesome ansvarar inte för eventuella tvister som kan uppstå med anledning av upphovsrättsfrågor o.d.

5.4 Sker ändringar, korrigeringar eller annat Användande som innebär att en annan medlems Material på något sätt påverkas ska Användaren skapa en ny fil med samma filnamn men med tillägg av kronologiska arabiska siffror (1,2,3…) baserat på det uppdaterade Materialets version. Det påverkade Materialet ska sedan Postas i samma inlägg som det tidigare Materialet.
Det samma gäller ifall Användare ändrar sitt eget Material.

5.5 Den som hämtar Material från Lawesome, och laddar upp det på en tredjepartshemsida, måste ange en källhänvisning till www.lawesome.eu. Observera att det är otillåtet att sprida vidare Material, om det är föreskrivet av upphovsmannen (se ovan 5.2).

6. Ansvar för materialet
6.1 Lawesome ansvarar inte för Materialet på Lawesome och/eller hos användare.

6.2 Användaren ansvarar själv för det Material som denne Postar.

6.3 Material är skapat av användarna och/eller annan som godkänt att materialet Postas. Materialets korrekthet kan därför inte garanteras av Lawesome. Det som uppges i materialet behöver inte nödvändigtvis vara en akademisk majoritets uppfattning eller den förhärskande uppfattningen. Materialet behöver inte återspegla Lawesomes uppfattningar eller åsikter.

6.4 Användarens ansvar avser bland annat men inte uteslutande att Materialet inte innebär något immaterialrättsligt intrång, att uppgifter är korrekta, att Materialet återspeglar fakta, att eventuella personliga åsikter särskilt markeras, att källhänvisningar sker med mera.

6.5 Materialet får ej vara bland annat men inte uteslutande kränkande, rasistiskt, diskriminerande, sexistiskt, immaterialrättsligt skyddat, uppsåtligt och/eller grovt vårdslöst felaktigt, sekretessbelagt, företagshemligheter, personuppgifter o.d.
Lawesome äger rätt att själv och slutgiltigt avgöra om Material skulle strida mot denna artikel.

6.6 Skulle eventuella felaktigheter upptäckas i Materialet ska Användaren genast göra de ändringar och/eller korrigeringar som krävs för att åtgärda felaktigheten. Alla medlemmar har ansvar för att påtala eventuella felaktigheter.

6.7 Särskilda regler om innehåll i debatt; innehållet i eventuella debatter och/eller forum är av friare karaktär och är i större utsträckning användarens personliga åsikter. Dessa inlägg kan vara av målsättningskaraktär eller önskemål som Användaren vill åstadkomma eller motverka. Sådana Material kan inte utan ingående prövning läggas till grund för slutsatser eller resonemang. Sådant Material behöver inte vara korrekt och varje medlem är införstådd med detta och ansvarar själv för att detta Material Används med försiktighet.

6.8 Även annat Material än juridiskt Material är tillåtet att publiceras. Lawesome är en social media och därav kan Användare skapa egna Grupper och samtala om fria ämnen. Det är även fritt för varje Användare att skriva vad den vill på sin status/profil. Dock måste annat/övrigt Material också följa de villkor som Vi har angivit i dessa användarvillkor.

7. Personuppgifter
Lawesome sparar och behandlar personuppgifter utan att Användares personliga integritet kränks. Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt går att hänföra till Användare som är i livet.

Lawesome samlar in personuppgifter endast för att öka funktionaliteten på Lawesome. Personuppgifterna samlas inte heller in utan ditt samtycke, utan det är frivilligt för varje Användare att uppge personuppgifter. Användare är dock i och med detta medveten om att personuppgifter sparas i en databas. Du är som Användare även medveten om att dina personuppgifter kommer att synas på Lawesome. Lawesome kommer inte att sprida de personuppgifter som sparas i vår databas, men Vi ansvarar inte för hur tredje part kan tänkas använda Användares personuppgifter som finns publicerade på Lawesome. Genom att använda Lawesome, registrera Användare på Lawesome eller annars bruka Lawesome accepterar Användare att personuppgifter får behandlas i enlighet med ovan angivna ändamål.

Däremot kan Användare inte hålla Lawesome ansvarig om personuppgifter komprometteras till följd av eventuella intrång eller intrångsförsök. Användare kan inte heller hålla Lawesome ansvarig för hur tredje part använder de personuppgifter som Användare själv väljer att publicera på Lawesome.

Exempel: Om en Användare anger hela sitt namn (förnamn och efternamn) så kommer detta att sparas både i vår databas och att synas på Lawesome. Användare accepterar därigenom att personuppgifterna offentliggörs på Lawesome och att Lawesome inte ansvara för hur de används av en tredje part.

8. Information om cookies
8.1 Vad är cookies?
En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

8.2 Vad är syftet med cookies?
Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna säkerställa att du loggat in på webbplatsen och för att du därigenom skall slippa logga in på varje ny sida du besöker. Vidare är syftet att kunna anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit. Genom att använda cookies kan vi även samla in statistik om hur hemsidan besöks och därefter förstå hur webbplatsen används så vi kan utveckla och förbättra den.

8.3 Hur kan jag undvika cookies?
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst.
Väljer du att inte acceptera kakor kan vissa funktioner fortfarande användas, men det kommer att begränsa funktionaliteten på Lawesome, t.ex. dina personliga inställningar.

9. Ändring av användarvillkoren
9.1 Det är de vid varje tidpunkt gällande Användarvillkoren (detta avtal samt andra villkor/avtal mellan Lawesome och Användaren för användande av http://lawesome.eu) som ska tillämpas på kontraktsförhållandet mellan Lawesome och Användaren.

9.2 Lawesome äger rätt att ensidigt ändra Användarvillkoren.
Detta sker genom att Lawesome sju (7) dagar innan Användarvillkoren ändras meddelar den förestående ändringen till Användarna.
Meddelande om ändring kan bland annat men inte uteslutande ske genom ett offentligt meddelande på http://lawesome.eu och/eller ett personligt meddelande direkt till den enskilde Användaren.
Senast tre (3) dagar innan ändringen träder i kraft ska Lawesome hålla de nya Användarvillkoren tillgängliga på http://lawesome.eu för att möjliggöra för Användaren att ta del av dessa. Ändringen träder inte i kraft förrän de ändrade Användarvillkoren funnits tillgängliga minst tre (3) dagar för medlemmarna i enlighet med föregående stycke.
Sedan Användarvillkoren tillgängliggjorts och/eller meddelats anses dessa vara kända av Användaren.

9.3 Användaren godtar att Användarvillkoren kan ändras och att Användaren ska informera sig om de vid varje tidpunkt gällande Användarvillkoren. Bristande informationsintag om Användarvillkoren sker på Användarens egen risk.

10. Påföljder vid brott mot användarvillkoren med mera
10.1 Vid brott mot Användarvillkoren så kan Lawesome häva Användarvillkoren med omedelbar verkan. Såväl oaktsamt som uppsåtligt Brott mot Användarvillkoren berättigar till hävning.

10.2 Vid brott mot Användarvillkoren är Lawesome förbehållen rätten att Bannlysa (blockering av Användarens IP-adress, och förbud att i framtiden använda Lawesome) Användaren. Såväl oaktsamt som uppsåtligt Brott mot Användarvillkoren berättigar till Bannlysning.

10.3 Vid brott mot Användarens lands rättsordning på grund av uppsåt, oaktsamhet eller olyckshändelse kommer hävning och Bannlysning att ske.
Lawesome kommer vidare att vidtaga sådana nödvändiga åtgärder som rättsordningen kräver.

10.4 Är brottet av ringa natur så kan Användaren meddelas en Varning istället för hävning och/eller Bannlysning. Lawesome förbehåller sig själv rätten att ensidigt och slutgiltigt bedöma om ett brott mot Användarvillkoren ska anses vara ringa.
Vid upprepade brott av ringa natur eller flera meddelade Varningar kan hävning och/eller Bannlysning ske.

10.5 Hävning och/eller Varning sker genom skriftligt meddelande. Bannlysning sker utan föregående meddelande.

10.6 Lawesome förbehåller sig rätten att radera eller ta bort Material från Lawesome.

11. Iaktta försiktighet
Lawesome vill upplysa samtliga Användare att vara källkritiska och iaktta försiktighet. Material som förekommer på Lawesome behöver inte återspegla korrekt fakta eller gällande rätt. Lawesome bygger på tanken att Användare ska diskutera och dela med sig av juridisk information.

Likaså vill Vi upplysa om att iaktta försiktighet när det handlar om att träffa människor som man har mött på Lawesome. Det förekommer exempelvis bedragare och pedofiler på många Internet-sidor. Om Du är under 18 år ber Vi dig att särskilt iaktta försiktighet när det gäller att stämma träff med en annan Användare.

Du bekräftar härmed att Du har förstått denna varning och upplysning. Vi ansvarar inte för huruvida Du faktiskt iakttar försiktighet eller inte på Lawesome.

12. Avsluta medlemskap hos Lawesome
12.1 Användaren äger rätt att när som helst kostnadsfritt avsluta sitt medlemskap hos Lawesome. Användaren behöver inte några skäl för att avsluta sitt medlemskap.

12.2 Avslutande av medlemskap sker genom att Användaren när den är inloggad går till sina inställningar och klickar för att radera sitt konto.

12.3 Efter att medlemskapet Avslutats i enlighet med artikel 12.2 så kommer användarens eventuella offentliga Postade Material från Lawesome och/eller Lawesomes server att tas bort.

12.4 Användare är medveten om att sådant som laddats upp på Internet inte säkerligen kan tas bort fullständigt. Det kan finnas spår av Användarens Material på spegelsidor (mirrors) eller cachefiler hos exempelvis sökmotorer. Dessa och andra spår kan i vissa fall avse fullständiga avbilder av Materialet eller endast vissa delar. Lawesome har inte möjlighet att ta bort sådana spår av Materialet och ansvarar därför inte heller för att ta bort det eller eventuella följder av att spår kvarstår.
 
© 2010-2012 Lawesome