Lawesome

Make law...not war.

 
På denna avdelning hittar du vägledande avgöranden från högsta domstolen (domar, beslut och utslag).

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Högsta domstolen - avgör..

Publik grupp · 3 medlemmar · 28 inlägg

Inlägg i Högsta domstolen - avgöranden

Lawesome
Lawesome
Ö 3939-08: I ett ärende om överklagande av beslut om rättelse av fastighetsregistrets inskrivningsdel har Kammarkollegiet ansetts ha yttrat sig i syfte att tillvarata intresset av ett korrekt fört fastighetsregister. Kammarkollegiet har därmed inte intagit sådan ställning av part att kollegiet kunnat åläggas att ersätta parts rättegångskostnad.
2011-05-03 O 3939-08 Beslut.pdf · 28KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4634-09: Edition. Ett utlåtande som har upprättats av en auktoriserad revisor på uppdrag av en konkursförvaltare och bl.a. legat till grund för förvaltarberättelsen i konkursen har inte ansetts utgöra ett skriftligt bevis i den mening som avses i 38 kap. 2 § rättegångsbalken.
2011-04-28 beslut O 4634-09.pdf · 30KB
Lawesome
Lawesome
Ö 827-09: Tillstånd har meddelats till prövning i hovrätt av ett mål om hastighetsöverträdelse för bedömning av om det är uteslutet att mätning med hjälp av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) skett på annat fordon än det som hade framförts av den tilltalade.
2011-04-20 O 827-09 beslut.pdf · 22KB
Lawesome
Lawesome
Ö 3244-09: Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighetsbildningslagen.
2011-04-15 Ö 3244-09 Beslut skiljaktig.pdf · 71KB
Lawesome
Lawesome
Ö 5374-10: Prövningstillstånd i hovrätt. En femtonårig pojke har dömts för grov misshandel till böter och överklagat domen. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att pröva överklagandet.
20110316 O 5374-10 Beslut.pdf · 27KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4945-09: Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring har ansetts inte kunna beviljas rättshjälp, när modern, som är de underårigas ställföreträdare, har underlåtit att ta rättsskyddet i anspråk.
20110310, Ö 4945-09, beslut.pdf · 39KB
Lawesome
Lawesome
Ö 974-11: En person som misstänks för brott i Norge har begärts utlämnad dit. Sedan han häktats i utlämningsärendet, har han på grund av misstanke om annat brott häktats i ett svenskt brottmål. Enligt den nordiska utlämningslagen gäller inte häktningsbeslutet i utlämningsärendet under den tid då personen är frihetsberövad i det svenska brottmålet. Utan hinder av detta har ett överklagande av beslutet om häktning i utlämningsärendet tagits upp till prövning. Det har vidare – sedan överklagandet avslagits – ansetts att en ny förhandling som rör häktningen i utlämningsärendet kan begäras hos tingsrätten att äga rum inom tre veckor från dagen då häktningsbeslutet i utlämningsärendet blir gällande igen.
2011-03-09 O 974-11 Protokollsbeslut.pdf · 16KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4981-10: Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning och betydelsen av bestämmelsen i 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.
2011-02-15 O 4981-10 Beslut.pdf · 31KB
Sidor: 1 2 3

 
© 2010-2012 Lawesome