Lawesome

Make law...not war.

 
På denna avdelning hittar du vägledande avgöranden från högsta domstolen (domar, beslut och utslag).

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Högsta domstolen - avgör..

Publik grupp · 3 medlemmar · 28 inlägg

Inlägg i Högsta domstolen - avgöranden

Lawesome
Lawesome
Ö 5955-10: Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.
20110310, Ö 4945-09, beslut.pdf · 39KB
Lawesome
Lawesome
Ö 245-11: Vid inlösen av minoritetsaktier bestäms lösenbeloppet enligt den s.k. särregeln endast om ett offentligt uppköpserbjudande har avsett samtliga aktier som budgivaren inte redan innehar. Erbjudandet har ansetts omfatta samtliga aktier även om vissa jurisdiktioner har undantagits i syfte att där gällande lagstiftning för värdepappersmarknaden inte skulle bli tillämplig.
2011-12-29 O 245-11 Beslut och skiljaktig mening.pdf · 69KB
Lawesome
Lawesome
Ö 3950-11: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar om en säkerhet är betryggande och därigenom utgör konkurshinder.
2011-12-29 O 3950-11 Beslut.pdf · 32KB
Lawesome
Lawesome
Ö 517-11: En sådan förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har, oavsett att den inte har varit part i Miljööverdomstolen, ansetts ha rätt att ansöka om resning och klaga över domvilla avseende domstolens dom i frågan om viss miljöfarlig verksamhets samt viss vattenverksamhets tillåtlighet. Tillika fråga om ansvar för rättegångskostnader.
2011-12-22 O 517-11 Beslut och skiljaktighet.pdf · 73KB
Lawesome
Lawesome
Ö 318-11: Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.
2011-12-20 O 318-11 Beslut.pdf · 56KB
Lawesome
Lawesome
Ö 591-11: En länsstyrelse krävde ett bolag, som hade varit föremål för rekonstruktion, på återbetalning av utbetalade lönegarantimedel. När länsstyrelsen ansökte om verkställighet gjorde bolaget gällande att det förelåg hinder med hänvisning till att fordringen hade omfattats av ett träffat ackord. Det har ansetts att det inte har funnits något utrymme för verkställighetsmyndigheten att på den angivna grunden underkänna exekutionstiteln.
2011-12-08 O 591-11 Beslut.pdf · 33KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4049-10: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ränta på fordran avseende mervärdesskatt (prejudikatdispens).
2011-12-07 O 4049-10 beslut.pdf · 30KB
Lawesome
Lawesome
Ö 2857-09: Resningsärende. Betydelsen av att lång tid (65 år) förflutit sedan de sakförhållanden inträffade som den tidigare domen avsåg.
2011-12-07 O 2857-09 Beslut.pdf · 42KB
Lawesome
Lawesome
Ö 5381-10: Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.
2011-05-26 O 5381-10 Beslut.pdf · 68KB
Lawesome
Lawesome
Ö 5120-09, Ö 867-10: En tilltalad som erkänt och dömts för mord har tagit tillbaka sitt erkännande och pekat ut två frikända medtilltalade som gärningsmän. Resning har beviljats till men för de medtilltalade och, med tillämpning av den s.k. tilläggsregeln, till förmån för den tilltalade.
2011-05-06 O 5120-09, O 867-10 Beslut skiljaktig.pdf · 146KB
Sidor: 1 2 3

 
© 2010-2012 Lawesome