Lawesome

Make law...not war.

 
På denna avdelning hittar du vägledande avgöranden från högsta domstolen (domar, beslut och utslag).

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Högsta domstolen - avgör..

Publik grupp · 3 medlemmar · 28 inlägg

Inlägg i Högsta domstolen - avgöranden

Lawesome
Lawesome
B 1543-11: Fondandelar i en värdepappersfond har – med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.
2012-02-28 Ö 1543-11 Beslut.pdf · 109KB
Lawesome
Lawesome
Ö 2381-11: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om när ett mål som inledningsvis har handlagts enligt ordinära regler kan överföras till handläggning i förenklad form.
2012-02-15 O 2381-11 beslut.pdf · 29KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4728-10: Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.
2012-02-15 O 4728-10 Beslut.pdf · 77KB
Lawesome
Lawesome
B 5566-11: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
2012-01-31 B 5566-11 Dom och skiljaktig mening.pdf · 79KB
Lawesome
Lawesome
T 2806-09: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
Avgörande givet 2012-01-20 i mål T 2806-09 DOM.pdf · 51KB
Lawesome
Lawesome
B 2350-10: Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten.
2011-12-16 B 2350-10 Dom.pdf · 55KB
Lawesome
Lawesome
B 2521-11: Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).
2011-12-06 B 2521-11 Dom.pdf · 70KB
Lawesome
Lawesome
T 1408-09: Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 16 a § firmalagen (1974:156).
2011-12-29 T 1408-09 Dom.pdf · 84KB
Lawesome
Lawesome
T 5213-10: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad.
2011-12-28 T 5213-10 Dom.pdf · 34KB
Lawesome
Lawesome
T 322-10: Om ett köp av en lantbruksfastighet blir ogiltigt till följd av att köparen vägras förvärvstillstånd, är staten enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230) skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats. En sådan skyldighet finns dock inte om köpeskillingen inte endast obetydligt överstiger egendomens värde. I en tvist om inlösenskyldighet har det lagts på staten att visa att det avtalade priset är för högt.
2011-12-28 T 322-10 Dom.pdf · 35KB
Sidor: 1 2 3

 
© 2010-2012 Lawesome